LIETUVOS ASOCIACIJA "SPORTAS VISIEMS" / NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOJE
NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOJE
TAFISA – The association for international „Sport for all“
TAFISA generalinės asamblėjos rezoliucija
2022 m. birželio 10 d., Portorož, Slovėnija
Šiandien mūsų žmonės ir visas pasaulis susiduria su įvairaus masto iššūkiais ir grėsmėmis, kurių dar niekada nebuvo – nuo ​​klimato kaitos iki pilietinių neramumų, izoliacijos, priespaudos, skurdo, terorizmo ir branduolinio karo grėsmės. Tai nėra vienintelės demografinės, geografinės, tikėjimo sistemos ar politinės padėties problemos. Tai pasaulinės problemos, su kuriomis susiduriame visi mes, mūsų draugai, mūsų kaimynai, mūsų šeimos ir mūsų vaikai. Be neatidėliotinų ir efektyvių veiksmų ateinančios kartos nesimėgaus pasauliu taip, kaip mes. Pasaulis, kuriame jie gyvens, bus mažiau harmoningas nei mūsų. Tai ne tik nesąžininga, bet ir nepriimtina... ir jo galima išvengti.

„Sportas visiems“ turi galią pakeisti, padaryti pasaulį geresne vieta ir prisidėti prie pasaulio problemų sprendimo taip, kaip mažai kas gali. „Sportas visiems“ kuria tiltus ir ryšius tarp žmonių, peržengdama rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, socialinės ir ekonominės padėties, geografinės padėties ir gebėjimų lygio ribas. Tai didina fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą, mažina aplinkosaugos ir ekonomines išlaidas, išsaugo kultūrų įvairovę ir kuria taiką. Sportas visiems yra pagrindinė žmogaus teisė ir galingas įrankis kovojant su daugeliu didžiausių pasaulio iššūkių.

TAFISA 2030 m. misija – sukurti geresnį pasaulį per „Sportas visiems“ narių veiklą, kuria galėtų džiaugtis kita karta. Yra daug mokslinių tyrimų, baltųjų knygų, politikos dokumentų ir gairių, kuriuose remiamasi „Sportas visiems“ ir fizinio aktyvumo veikla, suderinta su JT tvaraus vystymosi tikslais. Tačiau aišku, kad reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiekta „Misija 2030“.

2021 m. 84 milijonai žmonių visame pasaulyje buvo priverstinai perkelti, 80 % – šalyse ar teritorijose, kurias paveikė ūmus maisto trūkumas ir netinkama mityba. Daugiau šalių patyrė karą ir smurtinius konfliktus nei bet kada per beveik 30 metų, o konfliktas išliko pagrindinis terorizmo variklis. Akivaizdu, kad šiandieniniame pasaulyje patiriame didesnį poreikį kurti taikias ir darnias visuomenes, ir prie to turime prisidėti visi.

„Sportas visiems“ yra įtrauktas ir pagrįstas partneryste. Žinios, patirtis ir ištekliai yra lengvai prieinami ir dosniai dalijamasi, nepaisant demografinių rodiklių, pasirinktos fizinės veiklos, tikslinės grupės ar konkurencijos lygio. Asmeniniu lygmeniu dalyvavimas „Sportas visiems“ yra glaudžiai susijęs su bendruomenės darnumu ir socialine įtrauktimi. Tai ugdo priklausymo jausmą ir pagarbos, draugystės, tolerancijos ir disciplinos vertybes. Jis užima nenaudotą laiką, sumažindamas galimus žalingus užsiėmimus, tokius kaip konfliktai, nusikalstamumas ir smurtas. Sportas pasirodė esąs veiksminga priemonė kuriant taikius tiltus tarp žmonių ir bendruomenių.

27-ojo TAFISA pasaulinio kongreso dalyviai tvirtai remia svarbų „Sportas visiems“ vaidmenį kuriant harmoniją ir taiką tarp tautų ir patvirtina savo įsipareigojimą prisidėti kuriant tiltus tarp grupių, bendruomenių ir tautų, kai reikia susitaikymo ar tarpininkavimo. 27-ojo TAFISA pasaulinio kongreso dalyviai sveikstant ir sveikstant stengiasi užmegzti draugystę ir toliau naudos „Sportas visiems“, kad sujungtų žmones. 27-ojo TAFISA pasaulinio kongreso dalyviai ragina imtis neatidėliotinų veiksmų, nurodant konkrečius tikslus ir veiklas šiems tikslams paremti.

TAFISA SAVANORIŠKUMO CHARTIJA

TAFISA tikslas - skatinti aktyvų dalyvavimą Sporto Visiems veikloje bei propaguoti savanorišką darbą projektų, programų bei renginių administravime, kas sudaro unikalią sporto entuziastų bei Sporto Visiems dalyvių sistemą.

 TAFISA remia Jungtinių tautų ir Sporto Visiems narių organizacijas visame pasaulyje tikint, kad savanoriškumas duoda nauda tiek visuomenei, bendrijai, kultūros ir sporto asociacijoms bei individualiam savanoriui. Olimpinių žaidynių, tarptautinių sporto asociacijų, nacionalinių, regioninių bei vietinių sporto organizacijų savanoriai ne vien tik prisideda prie Sporto Visiems veiklos įgyvendinamumo ir stiprinimo, bet prisideda prie darnios visuomenės, kuriant pasitikėjimą ir pasikeitimą tarp sportininkų ir gyventojų, kurie mėgaujasi socialinio bendravimo galimybėmis.

 Ši Chartija įteisina TAFISA įsipareigojimą dirbti su tarptautinėmis organizacijomis kaip Jungtinėmis tautomis, vyriausybėmis nacionaliniame, regioniniame bei vietiniame lygiuose, tarptautinėmis sporto asociacijomis bei jų nariais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei privačiu sektoriumi, kad įteisinti, pagrįsti Sporto Visiems savanorių teises, atsakomybes kontribucijas bei atsakingumą tam, kad:

  • Remtų savanorių veiklą Sporto Visiems projektuose, programose bei veiksmuose visose narėse šalyse; 
  • suteiktų organizacines galimybes nacionalinėms sporto asociacijoms bei savanorių organizacijoms kartu stiprinti savanorišką dalyvavimą Sporto Visiems judėjime visame pasaulyje; 
  • atsižvelgtų į savanorių ir jų organizacijų reikmes bei surastų atitinkamas priemones stiprinti didėjančias savanorių pastangas kurti nesavanaudiškus, įvairius daugianacionalinius Sporto Visiems renginius, kurie vysto pasitikėjimą, toleranciją, socialinę infrastruktūrą; 
  • propaguotų tarptautines, regionines, nacionalines bei vietines iniciatyvas, apsaugančias informatyvias, teisines bei socialines savanorių, dalyvaujančių Sportas Visiems, teises bei atsakomybę.
Tarptautinės „Sporto Visiems“ asociacijos (TAFISA) chartija remia sportininkų, sporto administratorių bei sporto asociacijų savanorių pastangas, kuriant Sporto Visiems savanoriškumą.

TAFISA Sporto Visiems Chartija yra universali ir Ji vertina laisvus ketinimus, įsipareigojimus, solidarumą, kurie yra pripažinti ir sportinės veiklos ir savanoriškumo.
Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“